ปลวก

ปลวก เป็นแมลงที่มีทั้งคุณและโทษ เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย

ประโยชน์ของปลวก จะเป็นประโยชน์มากถ้าหากสังคมปลวกได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ๆมีป่าไม้เป็นบริเวณกว้าง ปลวกมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นผู้ย่อยสลายเศษไม้ ใบไม้ ต่างๆ ที่แห้งตาย มูลสัตว์ กระดูก ซากสัตว์แม้กระทั่งมูลของปลวกเองและซากของตัวที่ตายแล้วให้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน อีกทั้งยังใช้ปลวกทหารไปเป็นส่วนประกอบในการรักษาแผลอักเสบ ส่วนแม่รังนำไปทำเป็นยาบำรุงเพศ  ดินจากจอมปลวกก็สามารถพอกรักษากระดูก นอกจากนี้ยังสามารถรักษาคางทูม และโรคอีสุกอีไสได้อีกด้วย

โทษของปลวก สามารถทำลายพืชผลทางการเกษตรทั้งพืชไร่และสวนไม้ยืนต้น ไม้ซุง ไม้ยืนต้น ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์จากไม้เท่านั้น ยังรวมไปถึง กระดาษ ผ้า หนังสัตว์ พรมหนังสือและอื่นๆอีก

ที่จริงเป็นเพราะปลวกเป็นแมลง ที่ชอบกินผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่มีส่วนประกอบของ เซลลูโลส (cellulose) ที่เป็นอาหารอันโอชะของมันอยู่นั้นเอง

ในประเทศไทยมีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าหนึ่งร้อยชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปลวกใต้ดินจัดเป็นภัยสูงที่สุด โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน แม้กระทั้งปูนก็ไม่เว้น

สถานที่ ที่มีโอกาสเจอปลวกใต้ดินนอกจากอาหารแล้ว ความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของปลวกหากบริเวณใดที่มีความชื้นเยอะก็มีโอกาสเจอปลวกมากกว่าพื้นที่ๆแห้งมีแสงเข้าทั่วถึง

ปลวกถึงแม้จะเป็นแมลงที่มีคุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศก็จริงถ้าหากปลวกได้อยู่ในพื้นที่ๆเหมาะสมเช่น ในป่าก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตและก่อให้เกิดความสมดุลต่อผืนป่า แต่ถ้าหากปลวกเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองสังคมมนุษย์ที่ใช้วัสดุหรือสิ่งก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ที่ใช้วัสดุมีส่วนประกอบของสารเซลลูโลส (cellulose) มาเป็นวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็จะเกิดปัญหาเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมยับยั้งเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัย

 

Visitors: 50,662