หนู

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  จัดในอันดับ สัตว์ฟันแทะ (Order Rodentia)  โดยหนูที่เป็นสัตว์ศัตรูพืชจัดอยู่ในวงศ์ Muridae  ในประเทศ
ไทยที่สำคัญมี 3 สกุล ได้แก่ สกุลหนูพุก (Bandicota spp.) สกุลหนูท้องขาว (Rattus spp.)  และสกุลหนูหริ่ง (Mus spp.)

สัตว์ฟันแทะ มีลักษณะเด่นที่สำคัญ 2 ประการ คือ มีฟันแทะคู่หน้าที่ขากรรไกรบน 1 คู่ และที่ขากรรไกรล่างอีก 1 คู่ โดยฟันแทะ 2 คู่นี้
จะยาวตลอดชีวิตของสัตว์ ดังนั้นสัตว์ในอันดับนี้ จึงมีนิสัยชอบกัดแทะตลอดเวลา เพื่อกินอาหารและเพื่อลับฟันแทะให้สั้นอยู่ในระดับที่มันจะหุบ
ปากเคี้ยวอาหารได้สะดวก ไม่เช่นนั้นฟันคู่หน้าของมันทั้งบนล่างจะงอกยาวออกมา โดยเฉลี่ยตลอดชีวิตของหนูฟันจะยาวประมาณ 6 - 9 นิ้ว
นอกจากนี้เคลือบฟันของฟันแทะคู่หน้ามีความแข็งแกร่ง หนูจึงสามารถกัดแทะสายไฟ หรือถังพลาสติกได้ไม่ยาก     

         ลักษณะสำคัญประการที่ 2 คือ สัตว์ฟันแทะ จะมีช่องว่างระหว่างฟันแทะคู่หน้า ช่องว่างนี้จะช่วยให้หนูกลืนอาหารได้ในขณะที่มันกำลังแทะ
อาหาร หรือรองรับเศษวัสดุที่กัดแทะไว้ก่อนใช้ลิ้นดุนทิ้งออกไปจากปาก

          หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ได้เร็ว วัยเจริญพันธุ์ของตัวเมียอยู่ระหว่างอายุ 2- 3 เดือน ในขณะที่ตัวผู้อายุ 3 เดือนขึ้นไป
หนูในสกุลหนูหริ่ง ตัวเมียผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุเพียง 1-1.5 เดือน  และตัวผู้อายุ 1-2 เดือน มีวงรอบการเป็นสัดประมาณ 4-8 วัน และมีระยะ
ตั้งท้องตั้งแต่ 17-28 วัน และหลังจากคลอดลูกแล้ว  ภายใน 24 ชั่วโมง หนูเพศเมียจะสามารถผสมพันธุ์ได้อีก ดังนั้นมันจึงสามารถออกลูกได้ปีละ
ไม่น้อยกว่า 4-6 ครอก ครอกละประมาณ 4-10 ตัว ด้วยเหตุนี้เราจึงพบลูกหนูสองครอก ที่มีอายุห่างกันประมาณ 20 วัน จากแม่หนูตัวเดียวกัน
ในรูบ่อยครั้งในปีหนึ่ง ๆ หนู 1 คู่สามารถมีลูกหลานได้มากกว่า 1,000 ตัว  ในสภาพที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดปี และไม่มีศัตรูธรรมชาติ

          ประสาทสัมผัสของหนูมีจุดด้อยเพียงอย่างเดียว คือ ประสาทสัมผัสทางตา หนูเป็นสัตว์ตาบอดสี เห็นภาพเป็นสีดำ-ขาว เท่านั้น แต่ธรรมชาติ
ได้สร้างประสาทสัมผัสอื่นๆ มาชดเชยโดยขณะที่หนูออกหากินจะใช้ประสาทสัมผัสจากขนใต้ท้อง และใต้อุ้งท้องของมันช่วยบอกให้รู้ว่าสภาพพื้นที่
ที่เดินทางไปนั้นเป็นอย่างไร  ใช้ขนข้างจมูกหรือหนวดช่วยคลำทาง และใช้จมูกดมกลิ่น  เพื่อค้นหาแหล่งอาหารในระยะไกลได้เป็นอย่างดี  รวมทั้ง
สามารถส่งเสียงบอกหนูตัวอื่นๆ ถึงแหล่งอาหารหรืออันตรายได้ในระยะไกลๆ  ทั้งนี้เพราะหนูมีประสาทรับฟังเสียงได้ดีมาก นอกจากนี้ประสาทใน
การรับรสอาหารที่ลิ้นของหนูก็ไวเช่นกัน สามารถตรวจชิมสารที่แปลกปนในอาหารปกติที่มันเคยกินอยู่ประจำได้โดยง่าย ดังนั้นหนูจึงขยาดต่อ
สารพิษได้ง่าย

หนู เป็นพาหะนำโรค 5 โรค

กาฬโรค,โรคเลปโตสไปโรซีส หรือ โรคฉี่หนู,โรคสครับไทฟัส หรือไข้รากสาด, โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย,โรคพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ปอด พยาธิตัวกลม

Visitors: 50,663