ขั้นตอนการทำงาน

คุณสมบัติผู้ปฏิบัติการที่ดี ในการจัดการปลวกให้ประสบความสำเร็จดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศของปลวกเป็นอย่างดี

2. มีความรู้ ความชำนาญในการสำรวจหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของแหล่งที่เกิดปัญหา สามารถนำข้อมูลไปวางแผนและแนวทางในการจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. มีวิจารณญาณในการพิจารณาเลือกใช้แนวทางในการจัดการ และความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เช่นประสิทธิผลในการควบคุม ความปลอดภัย ระยะเวลา เป็นต้น

4. มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแต่ละกรรมวิธีที่จะนำมาใช้ในการจัดการเป็นอย่างดี

5. มีความรับผิดชอบสูง ต้องมีการควบคุม ดูแล และติดตามประเมินผลของการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

6. มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้จากผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎี

7. มีความซื่อสัตย์และจิตสำนึกที่ดี ทั้งต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่ว่ามีจุดใดที่ปลวกหรือแมลงเข้าไปสร้างความเสียหายไว้บ้าง และบริเวณใดที่มีความเสี่ยงที่ปลวกและแมลงมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายได้ โดยจะสำรวจทั้งภายในและบริเวณรอบๆ ตัวอาคาร

 

 

สำรวจบริเวณภายใน

 

สำรวจบริเวณภายนอก

 

2. ลงบันทึกประเภทของปลวกหรือแมลงที่พบและจัดวางเลขที่ของต่ละสถานีเพี่อให้รู้ตำแหน่งและจำนวนของสถานีหลักที่ต้องเข้าไปกำจัดเพื่อให้เกิดความสะดวกและแน่นอนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

3. นำผลสำรวจมาวิเคราะห์ ความเสียหายของตัวอาคารและรอบตัวอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์สายพันธุ์ของปลวกและแมลงนั้นๆ เพื่อให้การกำจัดสามารถทำได้ถูกต้องตามแนวทางและได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้วางเอาไว้

 

5. เข้าปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

 

6. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทราบ พร้อมอธิบายข้อควรปฏิบัติของลูกค้าหลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจของลูกค้าที่จะมีต่อบริษัทและส่งมอบหนังสือสัญญาให้กลับลูกค้าผู้ใช้บริการ

 

บริการของเรา

Visitors: 50,662