วิธีการกำจัดปลวก

1. สำรวจพื้นที่ กำจัดปลวก ก่อนก่อสร้าง ควรทำการสำรวจให้ทั่วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยของปลวก โดยสามารถสังเกตได้จากรังหรือจอมปลวกบนพื้นดิน บนกิ่งไม้ ต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลวกใต้ดินชนิด C.gestroi ซึ่งเป็นชนิดที่พบเข้าทำลายในอาคารบ้านเรือนและก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุด สามารถสำรวจพบได้จากทางเดินดินและร่องรอยการเข้าทำลายในพื้นที่ เช่น ตามท่อนไม้ เศษไม้ กิ่งไม้ ตอไม้ และรากไม้ที่มีอยู่บนพื้นดินหรือใต้ดิน เมื่อสำรวจพบว่ามีปลวกควรทำการกำจัดให้หมดสิ้นก่อนที่จะมีการปลูกสร้างอาคาร

2. ออกแบบบ้าน อาคาร ให้มีการยกพื้นสูงขึ้นจากระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี สามารถสังเกตทางเดินของปลวกที่ทำขึ้นสู่โครงสร้างส่วนบนของอาคารได้ชัดเจน หากสงสัยว่าภายใต้อาคารมีปลวกอาศัยอยู่ สามารถเข้าสำรวจและจัดการกำจัดปลวกได้

3. ออกแบบบ้าน อาคาร ให้มีระบบการระบายความชื้นและระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการออกแบบอาคารในลักษณะที่มีพื้นลาดเอียง หรือมีการถมดินบริเวณรอบๆ อาคารให้สูงกว่าพื้นดินภายใต้อาคารซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการสะสมความชื้นภายใต้อาคาร และควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ไว้ใกล้ชิดตัวอาคารซึ่งต้องมีการรดน้ำอยู่เสมอๆ อันเป็นเหตุทำให้เป็นแหล่งสะสมความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำให้ปลวกเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน อาคาร

Visitors: 10,174